Trudności w realizacji planów budowy nowego bloku operacyjnego w szpitalu Powiatu Tomaszowskiego

Odkąd kilka lat temu Powiat Tomaszowski podjął decyzję o budowie nowego bloku operacyjnego w miejscowym szpitalu, projekt ten napotyka na liczne przeszkody. W poprzednim roku wybrano wykonawcę mającego zająć się sporządzeniem projektu technicznego, lecz ten opóźnia proces. Koszt stworzenia takiej dokumentacji osiągnął wartość niemal 1,5 miliona złotych. Niemniej jednak, wykonawca nie był w stanie dostarczyć zamówionej usługi w wyznaczonym czasie. Z tego powodu Starostwo zmuszone było do naliczania kar pieniężnych za każe dzień zwłoki, co daje kwotę 7 tysięcy złotych dziennie.

Podczas ostatniego posiedzenia komisji zdrowia, rodziny i spraw społecznych Anna Lubicka, naczelnik wydziału inwestycji, poinformowała, że terminy zostały przekroczone odpowiednio 3 i 15 maja. Wykonawca został poinformowany o konieczności zapłaty kar umownych.

Według zgromadzonych przez Starostwo informacji, wykonawca na początku marca złożył wniosek o udzielenie pozwolenia na rozpoczęcie budowy. 25 kwietnia wydział architektury wydał decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Wykonawca postanowił skierować skargę przeciwko tej decyzji za pośrednictwem Starosty, co skłoniło wydział architektury do ponownego przeanalizowania sprawy. 20 maja wykonawca został wezwany do poprawienia niedoskonałości w złożonych dokumentach.